הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות של Engie Motors LTD.
אנג’י מוטורס בע”מ (“אנחנו”, “החברה”, “אנג’י”) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (“המשתמש/ים”, “את”) באפליקציית אנג’י ובאתר האינטרנט www.engie.co.il (“אפליקציה”, “אתר”, “שירותים”). ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים כאשר הם משתמשים בשירותים.

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה ו/או בעצם השימוש באפליקציה, ובפרט בעצם רישומך ובפתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ועיבודו.אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי להשתמש בשירותים.

2. איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:
I. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: “מידע לא אישי“): החברה אינה מודעת לזהות המשתמש ממנו היא אספה מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים ו/או משתמשים בשירותים.מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, רזולוציית המסך שבו השתמשו המשתמשים, גרסת המכשיר ומערכת ההפעלה עליה הותקנה האפליקציה, פרק הזמן בו השתמשו באפליקציה ונתונים דומים אחרים.
II. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים הנו מידע אישי מזהה (להלן “מידע אישי”): המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש או הינו בעל אופי פרטי או רגיש.
משתמשים בשירותים מספקים בצורה אוטומטית את כתובת ה – IP שלהם לצרכי העשרת חווית המשתמש באמצעות מיקום גיאוגרפי ולצרכי אבטחה, כפי שיפורט בהמשך. בנוסף, מידע אישי אשר נאסף, מורכב ממידע אשר נמסר בצורה וולונטרית על ידי המשתמש. המידע האישי נאסף בעת ההרשמה לשירותי החברה, ודורש: שם, כתובת, סוג רכב וכתובת דואר אלקטרוני.משתמשים רשומים, אשר מעוניינים להשתמש בשירותי החברה, מספקים פרטים אישיים נוספים לצרכי מתן השירות, כגון: מספר ה – VIN של הרכב, כתובת ה – IP של הרכב, המזהה הייחודי של המכשיר הנייד, סוג המכשיר הנייד, מיקומו של המכשיר הנייד המבוסס על GPS (מערכת מיקום לווייני) וסוג מערכת ההפעלה של המכשיר הנייד.
למען הסר ספק, כל המידע הלא אישי וכל המידע האישי אשר מקושרים למשתמש, ייחשבו יחדיו למידע אישי כל עוד קיים קשר בין השניים.
החברה לא אוספת מידע אישי על המשתמש ללא אישורו המפורשת אשר מושג באמצעות הסכמה מפורשת על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

אנו אוספים מידע בשני אופנים:
I. כאשר אתה מבקר או משתמש בשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים.
II. אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם ולהשתמש בשירותים. כמו כן, אנו אוספים מידע כאשר המערכת מבצעת אבחונים. אנו שומרים מידע אישי ותוצאות של אבחונים בעצמנו או בעזרתם של צדדים שלישיים מורשים, כפי שאלו מפורטים בהמשך.

4. שימוש במידע

מידע לא אישי נאסף כדי:
איזה שימוש נעשה ב“מידע לא אישי”: החברה רשאית להשתמש במידע לא-אישי על מנת לעשות שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק השירותים;
מידע אישי נאסף כדי:
איזה שימוש נעשה ב“מידע אישי”: החברה רשאית להשתמש במידע אישי על מנת: (i) לענות למשתמשים על שאלות ודאגות אשר נשלחו על ידי המשתמשים באמצעות השירותים של שהחברה; (ii) כדי להעמיק ולשפר את טיב השירותים שהחברה מספקת למשתמשים, לספק למשתמשים תמיכה תכנית ולעדכן את המשתמשים אודות עדכונים אחרונים של החברה; (iii) לקבוע את מיקומו של המשתמש כדי לספק לו, כחלק משירותי החברה, רשימת הצעות מחיר ממוסכים קרובים.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

החברה לא תגלה מידע אישי לצדדים שלישיים. אולם, החברה רשאית לגלות מידע אישי רק במקרים הבאים:(א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב על תביעה או טענה כי התכנים המופיעים בשירותים מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה”ב (למשל, אחסון באמצעות “שירותי ענן” של אמזון); (י); (י”א) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי (י”ב) כדי לשתף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת העשרת חווית השירות של המשתמשים.
למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.
למען הסר ספק, החברה תעביר מידע לא אישי על המשתמש למוסכים, לצורכי מתן שירות למשתמש.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

במידה והנך מעוניין למחוק או לשנות חלקים במידע האישי שלך הנך רשאי לעשות זאת דרך האפליקציה באמצעות או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה support@engie.co.il, ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים. לתשומת ליבך, אלא אם תנחה אותנו אחרת, אנו נשמור את הפרטים האישיים שלך לתקופה של עד שבע (7) שנים.
לתשומת ליבך, בעת בקשה למחיקה של החשבון, החברה תהפוך את המידע הנצבר בחשבונך למידע לא אישי (ולא ניתן לזיהוי) לצרכי העשרת השירות.

7. אבטחה

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת השירותים, והמידע האישי של המשתמשים.החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה.

8. שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באפליקציה החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו\או עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – “שירותי צד שלישי“). שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את Google Analytics שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

9. עוגיות(Cookies)

בשעה שתשתמש בשירותים, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות בתעשייה ומוכרות כ “עוגיות” (או טכנולוגיות דומות), אשר מאחסנים מידע מסוים במכשיר של המשתמש ואשר יאפשרו לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וישפרו את חווית השימוש של המשתמשים בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאפליקציה. העוגיות בשירותים שלנו, תקפות רק במהלך השימוש בשירותים, הן אינן מכילות מידע אישי אלא רק מספר סידורי של השימוש, והן נמחקות מיד בתום השימוש בשירותים.

10. פרסומות ודיוור ישיר

אתה מעניק לנו את הסכמתך לשלוח אליך דברי פרסומת לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו בעת ההרשמה לשירותים, לצרכי עדכון אודות השירותים של החברה אשר עשויים לעניין אותך וכן דברי שיווק. בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, ע”י שליחת דואר אלקטרוני לכתובת support@engie.co.il או על ידי לחיצה על כפתור “הסרה” בהודעת הדואר האלקטרוני.

11. שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף בה, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור באפליקציה ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאפליקציה ו/או לשירות.שינויים שאינם מהותיים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש שלך באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.
שאלות
אם יש לך שאלות (או תגובות) בנוגע למדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לשלוח לחברה בדואר אלקטרוני: support@engie.co.il, ואנו נעשה מאמצים סבירים כדי לענות ולהגיב בתוך זמן סביר.
בעצם יצירת קשר עם החברה, אתה מצהיר כי אתה חופשי לעשות זאת וכי אתה לא מספק לחברה מידע אשר מפר את הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. יתרה מכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, כולל הקניין הרוחני, הנובעות מההתקשרות, יהיו שייכות לחברה ויחשבו למידע סודי של החברה. מובהר כי השימוש במידע, ככל שיהיה שימוש במידע, יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין החברה מחויבת לעשות שימוש במידע זה או בחלקו.